42 Studií Prokazujících, že Vakcíny a EMF Způsobují Autismus – Vlnová Genetika jako Řešení

Autismus je porucha vyplývající z vývojových poruch mozku a vyznačuje se výrazným a komplexním deficitem v sociální interakci a komunikaci, jakož i omezenými zájmy a opakujícím se chováním. Všechny tyto příznaky se objevují před třetím rokem života.

Poruchy jsou dány toxicitou v těle, která je způsobena enviromentálním znečištěním, které pochází z vakcín, z elektromagnetického, chemického a biologického znečištění.

Autismus a Elektromagnetické Pole: Publikovaný Výzkum

#URL OdkazNázev článkuNázev článku (ang)Specifikace časopisuAutor(ři)
1https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14962625/Možná souvislost mezi fetální/neonatální expozicí radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření a zvýšeným výskytem poruch autistického spektra (PAS)A possible association between fetal/neonatal exposure to radiofrequency electromagnetic radiation and the increased incidence of autism spectrum disorders (ASD)Medical hypotheses 62.2 (2004): 195-197.Kane, Robert C.
2https://ianthornton.com/publications/pubs/Thornton_ASD_MN_06.pdfMimo čas: možná souvislost mezi zrcadlovými neurony, autismem a elektromagnetickým zářením.Out of time: a possible link between mirror neurons, autism and electromagnetic radiation.Medical hypotheses 67.2 (2006): 378-382Thornton, Ian M.
3http://www.whale.to/vaccine/EMR-Autism-ACNEM-final.pdfBezdrátové záření v etiologii a léčbě autismu: klinická pozorování a mechanismy.Wireless radiation in the aetiology and treatment of autism: clinical observations and mechanisms.Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine 26.2 (2007): 3.Carlo, G. L., a T. J. Mariea.
4https://webarchive.nla.gov.au/tep/147390Mikrovlnné elektromagnetické záření a autismus.Microwave Electromagnetic Radiation and Autism.Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture 5.1 (2009): 11-30.Lathe, Richard
5
Vystavení rádiové energii a riziko poruch autistického spektra.RF Energy Exposure and Risk of Autism Spectrum Disorders.2012Sparks, R. A.
6https://academicjournals.org/article/article1378991538_Ahuja%20et%20al.pdfAutismus: epigenomický vedlejší účinek nadměrného vystavení elektromagnetickým polím.”Autism: An epigenomic side-effect of excessive exposure to electromagnetic fields.
International Journal of Medicine and Medical Sciences 5.4 (2013): 171-177. Ahuja, Yog Raj, Sanjeev Sharma, and Bir Bahadur.
7https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24095003/Autismus a EMP? Věrohodnost patofyziologické souvislosti – část I.Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link–Part I.Pathophysiology 20.3 (2013): 191-209.Herbert, Martha R., and Cindy Sage
8http://marthaherbert.org/library/Herbert-Sage-2013-Autism-EMF-PlausibilityPathophysiologicalLink-Part21.pdfAutismus a EMP? Věrohodnost patofyziologické souvislosti část II.Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link part II.Pathophysiology 20.3 (2013): 211-234.Herbert, Martha R., and Cindy Sage
9https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24970316/Sociální abnormality související s autismem u myší vystavených perinatálně extrémně nízkofrekvenčním elektromagnetickým polím.Autism-relevant social abnormalities in mice exposed perinatally to extremely low frequency electromagnetic fields.International Journal of Developmental Neuroscience 37 (2014): 58-64.Alsaeed, Ibrahim, et al.
10https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3DihubElektromagnetická pole o mikrovlnné frekvenci (EMP) mají rozsáhlé neuropsychiatrické účinky, včetně deprese.Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depressionJournal of Chemical Neuroanatomy (2015)Pall, M.L.
11https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27026954/Zvýšené uvolňování rtuti ze zubních amalgámových výplní v důsledku expozice matek elektromagnetickým polím jako možný mechanismus vysokého výskytu autismu u potomků: představení hypotézy.Increased release of mercury from dental amalgam fillings due to maternal exposure to electromagnetic fields as a possible mechanism for the high rates of autism in the offspring: introducing a hypothesis.Journal of Biomedical Physics and Engineering (2015).Mortazavi, Gh, et al.
12https://sdsimonson.files.wordpress.com/2015/11/evidence-for-increased-autism-due-to-electromagnetic-pollution-from-high-power-high-gain-antennas-r2-sds.pdfDůkazy o zvýšeném výskytu autismu v důsledku elektromagnetického znečištění z mikrovlnných antén s vysokým výkonem a ziskem.”Evidence for increased autism due to electromagnetic pollution from high power high gain microwave antennas.(2015)Simonson, Stewart D
13https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.14001Jsou elektromagnetická pole v inkubátorech rizikovým faktorem pro autismus?”.Are electromagnetic fields in incubators a risk factor for autism?.Acta Paediatrica (2017).Bellieni, Carlo V., and Giuseppe Buonocore.
14https://www.academia.edu/18019528/Evidence_for_increased_autism_due_to_electromagnetic_pollution_from_high_power_high_gain_microwave_antennas?auto=downloadDůkazy o zvýšeném výskytu autismu v důsledku elektromagnetického znečištění z mikrovlnných antén s vysokým výkonem a ziskemEvidence for increased autism due to electromagnetic pollution from high power high gain microwave antennas(2018)Stewart D. Simons.
15https://www.autismone.org/content/martin-pail-emfs-and-chemicals-two-main-drivers-autism-epidemic-mechanisms-action?page=6EMP a chemické látky jako dvě hlavní příčiny epidemie autismu: Mechanismy působení”EMFs and Chemicals as the Two Main Drivers of the Autism Epidemic: Mechanisms of Action(Presentation Video)
16https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
Findings in Autism (ASD) Consistent withElectromagnetic Fields (EMF) andRadiofrequency Radiation (RFR)
For the BioInitiative Working Group
December 2012
Martha Herbert, PhD, MD Cindy Sage, MA

17https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2019/02/Sage_et_al-2018-Child_Development-edited.pdfElektromagnetická pole, pulzní radiofrekvenční záření a epigenetika: Jak mohou bezdrátové technologie ovlivnit vývoj dítěteElectromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency Radiation, and Epigenetics:How Wireless Technologies May Affect Childhood DevelopmentChild Development, January/February 2018, Volume 89, Number 1, Pages 129–136Ernesto Burgio International Society of Doctors for Environment (ISDE)
Scientific Office Cindy Sage
Sage Associates
18http://www.marthaherbert.org/library/Herbert-Sage-2013-Autism-EMF-PlausibilityPathophysiologicalLink-Part11.pdfAutismus a EMP? Pravděpodobnost patofyziologické souvislostiAutism and EMF? Plausibility of a Pathophysiological LinkPart 1:Pathophysiology , 2013, Jun;20(3):191-209, Pubmed abstract for Part 1.Herbert, M.R. Sage, C
19https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24113318/Autismus a EMP? Pravděpodobnost patofyziologické souvislostiAutism and EMF? Plausibility of a Pathophysiological LinkPart II: Pathophysiology, 2013 Jun;20(3):211-34. Epub Pubmed abstract for Part II.Herbert, M.R. Sage, C
20https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0153329Analýzy sítě drah u autismu odhalují zapojení více systémů, významné překryvy s jinými onemocněními a konvergenci v oblasti MAPK a vápníkové signalizace.Pathway Network Analyses for Autism Reveal Multisystem Involvement, Major Overlaps with Other Diseases and Convergence upon MAPK and Calcium Signaling.PLoS ONE 11(4): e0153329. doi:10.1371/journal.pone.0153329Wen Y, Alshikho MJ, Herbert MR (2016)
21https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcmm.12088Elektromagnetická pole působí prostřednictvím aktivace napěťově řízených vápníkových kanálů a vyvolávají příznivé nebo nepříznivé účinky.Electromagnetic fields act via activation of voltage‐gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects.Journal of cellular and molecular medicine 17.8 (2013): 958-965.Prof. Pall, Martin L

Autismus a Elektromagnetické Pole, Wi-Fi, Bezdrátová Technologie

24 Studií Prokazujících že Vakcína Způsobuje Autismus

#URL OdkazNázev článkuNázev článku (ang)Specifikace časopisuAutor(ři)
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/Co je regresivní autismus a proč se vyskytuje? Je důsledkem multisystémové dysfunkce ovlivňující eliminaci těžkých kovů a schopnost regulace nervové teploty?What is regressive autism and why does it occur? Is it the consequence of multi-systemic dysfunction affecting the elimination of heavy metals and the ability to regulate neural temperature?N Am J Med Sci. 2009 Jul; 1(2): 28–47.Graham E. Ewing
2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697751/B-lymfocyty z populace dětí s poruchou autistického spektra a jejich nepostižených sourozenců vykazují přecitlivělost na thimerosalB-Lymphocytes from a Population of Children with Autism Spectrum Disorder and Their Unaffected Siblings Exhibit Hypersensitivity to ThimerosalJ Toxicol. 2013; 2013: 801517. Published online 2013 Jun 9.  doi:  10.1155/2013/801517Martyn A. Sharpe, Taylor L. Gist, and David S. Baskin*
3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/Expozice thimerosalu a úloha sulfatační chemie a dostupnosti thiolů u autismuThimerosal Exposure and the Role of Sulfation Chemistry and Thiol Availability in AutismInt J Environ Res Public Health. 2013 Aug; 10(8): 3771–3800. Published online 2013 Aug 20.  doi: 10.3390/ijerph10083771Janet K. Kern,1,* Boyd E. Haley,2 David A. Geier,1 Lisa K. Sykes,3 Paul G. King,3 and Mark R. Geier1
4http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878266/Dvoufázová studie hodnotící vztah mezi podáváním vakcín obsahujících thimerosal a rizikem diagnózy poruchy autistického spektra ve Spojených státech.A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United StatesTransl Neurodegener. 2013; 2: 25. Published online 2013 Dec 19.  doi:  10.1186/2047-9158-2-25David A Geier,1 Brian S Hooker,2 Janet K Kern,1,3 Paul G King,4 Lisa K Sykes,4 and Mark R Geiercorresponding author1
5http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848Autismus: nová forma otravy rtutí.Autism: a novel form of mercury poisoning.Med Hypotheses. 2001 Apr;56(4):462-71.Bernard S1, Enayati A, Redwood L, Roger H, Binstock T.
6http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142947Úloha rtuti v patogenezi autismu.The role of mercury in the pathogenesis of autism.Mol Psychiatry. 2002;7 Suppl 2:S42-3.Bernard S1, Enayati A, Roger H, Binstock T, Redwood L.
7http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534Abnormální protilátky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a autoimunita CNS u dětí s autismem.Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.J Biomed Sci. 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.Singh VK1, Lin SX, Newell E, Nelson C.
8http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322Snížené hladiny rtuti v prvních dětských účesech dětí s autismem.Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children.Int J Toxicol. 2003 Jul-Aug;22(4):277-85.Holmes AS1, Blaxill MF, Haley BE.
9http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15780490Potenciální význam steroidů při léčbě poruch autistického spektra a dalších poruch spojených s toxicitou rtuti.The potential importance of steroids in the treatment of autistic spectrum disorders and other disorders involving mercury toxicity.Med Hypotheses. 2005;64(5):946-54.Geier MR1, Geier DA.
10http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16870260Kultivované lymfocyty autistických dětí a neautistických sourozenců regulují protein tepelného šoku RNA v reakci na thimerosal.Cultured lymphocytes from autistic children and non-autistic siblings up-regulate heat shock protein RNA in response to thimerosal challenge.Neurotoxicology. 2006 Sep;27(5):685-92. Epub 2006 Jun 16.Walker SJ1, Segal J, Aschner M.
11http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560Série případů dětí se zjevnou rtuťovou toxickou encefalopatií projevující se klinickými příznaky regresivní autistické poruchy.A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders.J Toxicol Environ Health A. 2007 May 15;70(10):837-51.Geier DA1, Geier MR.
12http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242Prospektivní studie podávání Rho(D)-imunoglobulinu obsahujícího thimerosal jako rizikového faktoru autistických poruch.A prospective study of thimerosal-containing Rho(D)-immune globulin administration as a risk factor for autistic disorders.J Matern Fetal Neonatal Med. 2007 May;20(5):385-90.Geier DA1, Geier MR.
13http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938Možný centrální mechanismus u poruch autistického spektra, část 1.A possible central mechanism in autism spectrum disorders, part 1.Altern Ther Health Med. 2008 Nov-Dec;14(6):46-53.Blaylock RL1.
14http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106436Komplexní přehled autismu vyvolaného rtutí.A comprehensive review of mercury provoked autism.Indian J Med Res. 2008 Oct;128(4):383-411.Geier DA1, King PG, Sykes LK, Geier MR.
15http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170Očkování novorozenců mužského pohlaví proti hepatitidě B a diagnóza autismu, NHIS 1997-2002.Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002.J Toxicol Environ Health A. 2010;73(24):1665-77. doi: 10.1080/15287394.2010.519317.Gallagher CM1, Goodman MS.
16http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299355Teoretické aspekty autismu: příčiny – přehled.Theoretical aspects of autism: causes–a review.J Immunotoxicol. 2011 Jan-Mar;8(1):68-79. doi: 10.3109/1547691X.2010.545086.Ratajczak HV1.
17http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535Zjištěna pozitivní souvislost mezi výskytem autismu a očkováním dětí v americké populaci.A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population.J Toxicol Environ Health A. 2011;74(14):903-16. doi: 10.1080/15287394.2011.573736.Delong G1.
18http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907498Konjugované vakcíny a autismus.Conjugate vaccines and autism.Med Hypotheses. 2011 Dec;77(6):937-9. doi: 10.1016/j.mehy.2011.08.033. Epub 2011 Sep 9.Rose NR.
19http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993250Hypotéza: konjugované vakcíny mohou predisponovat děti k poruchám autistického spektra.Hypothesis: conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders.Med Hypotheses. 2011 Dec;77(6):940-7. doi: 10.1016/j.mehy.2011.08.019. Epub 2011 Oct 10.Richmand BJ1.
20http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159Přispívají hliníkové adjuvans ve vakcínách k rostoucímu výskytu autismu?Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2011.08.008. Epub 2011 Aug 23.Tomljenovic L1, Shaw CA.
21http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675092Transkriptomické analýzy neurotoxických účinků v myším mozku po intermitentním neonatálním podávání thimerosalu.Transcriptomic analyses of neurotoxic effects in mouse brain after intermittent neonatal administration of thimerosal.Toxicol Sci. 2014 Jun;139(2):452-65. doi: 10.1093/toxsci/kfu049. Epub 2014 Mar 27.Li X1, Qu F, Xie W, Wang F, Liu H, Song S, Chen T, Zhang Y, Zhu S, Wang Y, Guo C, Tang TS.
22http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995277Metodologické problémy a důkazy o pochybení ve výzkumu, který měl prokázat, že thimerosal ve vakcínách je bezpečný.Methodological issues and evidence of malfeasance in research purporting to show thimerosal in vaccines is safe.Biomed Res Int. 2014;2014:247218. doi: 10.1155/2014/247218. Epub 2014 Jun 4.Hooker B1, Kern J2, Geier D3, Haley B4, Sykes L5, King P5, Geier M3.
23http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198681Vztah mezi expozicí organické rtuti z vakcín obsahujících thimerosal a neurovývojovými poruchami.A dose-response relationship between organic mercury exposure from thimerosal-containing vaccines and neurodevelopmental disorders.Int J Environ Res Public Health. 2014 Sep 5;11(9):9156-70. doi: 10.3390/ijerph110909156.Geier DA1, Hooker BS2, Kern JK3, King PG4, Sykes LK5, Geier MR6.
24http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377033Komentář – Spory kolem rtuti ve vakcínách: popírání autismu jako překážka všeobecného očkování.Commentary–Controversies surrounding mercury in vaccines: autism denial as impediment to universal immunisation.Indian J Med Ethics. 2014 Oct-Dec;11(4):218-22.Chhawchharia R1, Puliyel JM2.

Autistů na Světě Stále Přibývá

Na celém světě trpí autismem každé 88. dítě. Tento poměr se pořád zhoršuje.Přičemž pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění je u chlapců asi čtyřikrát vyšší než u dívek. Ve Spojených státech byla v letech 2011-2012 oficiálně diagnostikována porucha autizmu a poruchy autistického spektra u 2 % školáků, což je nárůst oproti 1,2 % v roce 2007. Počet osob s diagnózou autismu se od 80. let 20. století dramaticky zvýšil.

BigPharma Neumí Léčit Autismus

U autismu byly zaznamenány změny v mnoha částech mozku. Je běžné, že si rodiče všimnou příznaků této poruchy během prvních dvou let života dítěte. Přestože lze dítěti v raných stadiích poruchy pomoci naučit se sebeobsluze, sociální interakci a komunikačním dovednostem, v současné době není tzv. moderní medicíně není znám žádný lék na autismus.

Účinná Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou

Vlnová Genetika a Mozkové Funkce Autistů

V posledních letech se však v genetice rychle rozvíjí nový směr – lingvistická vlnová genetika, která se stává základem pro zásadně odlišné chápání funkce chromozomů jako kvantového biopočítače, jako otevřeného systému napojeného na kosmickou, univerzální informaci. Ukázalo se, že genetická informace se neomezuje pouze na funkce kódující bílkoviny. Skutečné genetické kódování, a to i na úrovni mozkových funkcí, se realizuje podél tří strategických vektorů – lingvistického, holografického a kvantové nelokality. To znamená, že naše chromozomy jako kvantový biopočítač používají DNA, RNA a proteinové struktury jako skutečné texty-programy a jako systém časoprostorové organizace ve vývoji lidského embrya až do dospělosti. A navíc se tato informace v organismu realizuje kvantově nelokálním způsobem, tj. okamžitě.

Vlnová Genetika Může Korigovat Patologické Změny

Při znalosti gramatiky těchto genetických textů a zákonitostí tvorby chromozomových hologramů v genomu je možné v rámci rozumné etiky korigovat patologické změny, k nimž dochází během nemocí a stárnutí, v chromozomech a lidském organismu obecně. To je důležité i u autismu. V tomto případě využíváme princip Bohmova hologramu nebo noosféry podle Vernadského, kde je informace o každém člověku. Jedná se o informace, které lze získat z pupečníkové krve a placenty novorozenců a také z jejich obrázků. Více informací naleznete wavegenetics.org.

Knihy

Poslech

Webové stránky

Prezentace

LÉČEBNÉ PROTOKOLY

Prameny

Účinná Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

4 thoughts on “42 Studií Prokazujících, že Vakcíny a EMF Způsobují Autismus – Vlnová Genetika jako Řešení

Napsat komentář