Informační Medicína a Vlnová Genetika

Informační medicína je léčba pomocí informace, která je kvantovou reprezentací zdravého stavu konkrétního člověka a koriguje odchylky od normálního, běžného stavu.

Institut Vlnové Genetiky a Bio-Spintronické Technologie

Institut vlnové genetiky (https://wavegenetics.org/matritsy-garyaeva/) založil a vyvíjí bio-spintronické technologie, které otevírají široké možnosti v oblasti informační medicíny. Jako konkrétní aplikace se nabízí fotografie, pupečníková krev, placenta a cibulky vlasových kořínků.

Pomocí této technologie se získají záznamy zvukových spekter jedinců, které se využívají k transformaci zdravotního stavu pacienta do zdravého stavu.

Primární záznam je prováděn speciálním laserem, který je schopen generovat fotony, které mění svou polarizaci (spinové stavy), tj. zaznamenává informace při sondování jakýchkoli objektů (buněk a tkání, bioaktivních látek, fotografií atd.). Takový záznam je běžnou a velmi objemnou knihovnou svého druhu.

Druhá fáze je neoddělitelná od první a spočívá v převodu laserových fotonů, které sondou získávají spinové bioinformace, na širokopásmové elektromagnetické spektrum (BEMS – широкополосный электромагнитный спектр мШЭИ), včetně pásma rádiových vln a jeho doprovodné spinové složky. Tato přeměna probíhá v souladu s “teorií lokalizovaného světla” známou z fyziky (physical theory of polarized light).

Rádiové vlnové pásmo digitalizujeme, čímž přepíšeme fotonovou informaci, a převedeme ji do zvukového formátu. Při poslechu se do mozku pacienta vstříkne VŠE nebo většina “knihovny”.

Energie Člověka se Mění při Používání Matric

Během vývoje technologií lingvisticko-vlnové genetiky v souvislosti s nápravou zdraví institut vlnové genetikys překvapením zjistil, že se výrazně zvyšuje energetický stav lidí. Mnoho Lidí napsalo o tom do institutu a poděkovalolidem z institutu.Prvně se zdálo, že pracujeme pouze s informačními procesy v lidském těle, částečně jej vracíme do mladšího stavu, a to pomocí tzv. spinorických spekter pupečníkové krve a placenty zdravých novorozenců a jejich fotografií u těch, kteří se chtěli alespoň částečně vrátit do mladšího stavu. A opravdu to funguje, jak se můžete přesvědčit pomocí matic. Vysoký nárůst energie u většiny pacientů nás však trochu překvapil.

Je zřejmé, že když omládnete, budete energičtější. V tomto případě se však pravděpodobně aktivují další, dodatečné procesy v těle, o kterých se dříve nevědělo. Lidé z institutu vlnové genetiky na něm intenzivně pracují. Vyhlídky jsou velmi slibné. Zejména byla objevena další úžasná vlastnost spinorických spekter dospělých lidí.

Lze Mixovat Spektra Různých Lidí

První výsledky na dobrovolnících ukázaly, že je možné (při správné volbě podmínek) míchat (mixovat) spektra různých lidí, aniž by jim to uškodilo. Výsledkem je například zvýšení fyzické síly příjemce takové spinorické informace, pokud je dárce informace fyzicky vyvinutější než příjemce. Zdá se, že to platí i pro mentální schopnosti. Práce pokračují i v tomto směru.

Spinové informační stavy biofotonů jsou pro výzkum klíčové. Vědeckým základem výsledků je jev tzv. propletených stavů elementárních částic, včetně fotonů, který je v kvantové fyzice všeobecně známý. A to je zásadní, protože naše vlastní fotony (biofotony) hrají klíčovou roli v regulaci všech funkcí našeho těla.

Proč jsou Informace Převzaté z Fotografie Osoby Skutečně a Biologicky Aktivní?

Proces získávání informací z fotografie člověka, zejména dítěte, je založen na kvantové fyzice. Včetně laserové fyziky. A také teoreticky na myšlenkách Davida Bohma, významného odborníka na fyziku plazmatu. Významný přínos k pochopení fotospektroskopie měl slavný fyzik G. I. Shipov, který vypracoval teorii torzních (spinorických) polí (torus). Určitým příspěvkem k problematice kvantového záznamu informace z fotografie přispěl také genetik P. Garjajev, který navrhl odlišné chápání genetického kódování ve srovnání se známým kanonickým modelem:

[Gariaev P.P. Jiné chápání modelu genetického kódu. Teoretická analýza. Open Journal of genetics, 2015, 5, 92-109].

Přenos Genetické Informace na Velké Vzdálenosti pomocí Torzního Pole

Práci s fotografií předcházel mnohaletý výzkum Gariajevovy skupiny v oblasti přenosu pracovní genetické informace na velké vzdálenosti pomocí torzního pole. Byly úspěšné a stále probíhají. Když se v experimentech potvrdila myšlenka přenosu vlnových genů na vzdálenost desítek i více kilometrů, přišel P. Garjajev s nápadem pořizovat genetické informace z fotografií lidí. Fotografie lidí nejsou jen plochou kopií člověka. Obsahuje mnoho informací o osobě, včetně genetických informací. Zde se uplatnily myšlenky D. Bohma, které lze shrnout následovně. Vše, co existuje v našem světě, je zobrazeno v univerzálním hologramu. To platí pro všechny živé bytosti. A také člověku. Každý z nás je od narození až do smrti zaznamenán v univerzálním hologramu. A tento obraz se všemi svými vlastnostmi, se všemi svými geny, bude v tomto hologramu uchován navždy. Pokud se dokážeme připojit k tomuto hologramu a použijeme fotografii člověka jako adresu k němu v tomto univerzálním hologramu, můžeme o něm získat úplné informace v jakémkoli věku. A můžeme uzdravit samotného člověka z jeho fotografie z dětství.

Fotografie Osoby je její Fotonický Obraz

Často se lidé ptají, jak se z fotografie snímají informace pomocí laseru? Fotografie je přece jen fotografická emulze… To je hluboký omyl. Fotografie osoby je její fotonický obraz. Fotony speciálního laserového paprsku, který se používá k zachycení informací, interferují s fotony obrazu osoby na fotografii. Nezáleží na tom, že průřez laserového paprsku je 1 mm, protože získáme tzv. hologram běžící vlny intenzity na protilehlých svazcích fotonů. To je popsáno v článku:

[Gariaev, P. P., Some Aspects of Wave Gene Transmission. DNA Decipher Journal | prosinec 2015 | svazek 5 | číslo 3 | str. 155-173 Korneev, A. A. ISSN: 2159-046X DNA Decipher Journal Vydává QuantumDream, Inc. www.dnadecipher.com. Institute of Quantum Genetics LLC, Moskva, Rusko].

Proto je také důležité, že k rozptylu laserových fotonů na fotopovrchu dochází na větší ploše, než je bod paprsku, což dává další příspěvek k hologramu běžící vlny intenzity. Při této metodě snímání fotografie získáme torzní zvukové spektrum fotografie, které pacienti poslouchají. Teoretické a technické podrobnosti celého procesu jsou uvedeny v odkazech uvedených v článcích.

Nyní to nejdůležitější. Ať už je interpretace fotospektra jako zdravotního korekčního faktoru jakákoli, rozhodujícím faktorem je praktická kontrola účinnosti spektra. Lze ji nalézt ve svědectvích těch, kteří byli vyléčeni. Existují například bezprecedentní případy regenerace sítnice s obnovením zraku, regenerace tenkého střeva, vyléčení oční makulopatie s obnovením zraku, vyléčení cystické fibrózy a rakoviny, návrat menstruačního cyklu u 80letých žen jako ukazatel mladé tělesné kondice atd (Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky). Toto je práce Doktor biologie, ředitel Ústavu jazykově-vlnové genetiky, Prof. Dr. Petr P. Garyaev.

Prameny

Institut Vlnové Genetiky a Bio-Spintronické Technologie – Informační medicína je léčba pomocí informace, která je kvantovou reprezentací zdravého stavu konkrétního člověka a koriguje odchylky od normálního, běžného stavu – Energie Člověka se Mění při Používání Matric – Lze Mixovat Spektra Různých Lidí – Proč jsou Informace Převzaté z Fotografie Osoby Skutečně a Biologicky Aktivní? – Fotografie Osoby je její Fotonický Obraz

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

2 thoughts on “Informační Medicína a Vlnová Genetika

Napsat komentář