Kvantové Vědomí Lingvistického Vlnového Genomu – Díl 2

POZNÁMKA AUTORA P.P. Gariaev – Kvantové vědomí lingvistického vlnového genomu. Teorie a praxe.

Gen se vyskytuje jako hmota a jako vlna

Gen existuje jako vlna a jako hmota. V této studii se vyvíjí a demonstruje základní jev dualismu genu, tedy holografické povahy genetické informace. Je to další směr genetiky a molekulární biologie stanovený Alexander Gavrilovich Gurwitsch (Гурвич, Александр Гаврилович) před téměř 100 lety.

Dvě formy stejného jevu

Ve skutečnosti jsou tyto dva faktory odrazem stejného jevu v různých formách: víceúrovňová nelokalita genetické informace.

Víceúrovňová nelokalita genetické informace

Je nelokální na – sociální, organizmové, tkáňové, buněčné, DNA-mRNA-protein-textové, holografické a kvantové úrovni. Všechny úrovně nelokality, s výjimkou holografické a kvantové, lze snadno logicky odvodit.

Experimenty prokázaly holografickou nelokalitu

Experimentálně se prokázala holografická nelokalita. Kvantová nelokalita byla prokázána nepřímo Garyaevovi experimenty a vyžaduje další výzkum a teoretické uvažování, na kterých se nyní pracuje.

Práce v Torontu

Hlavní a první práce nepřímého důkazu přítomnosti a skutečných funkcí vlnových genů je Garyaevova práce z Toronta v letech 2001-2002. Provedl se experiment na vlnové spouštění regenerace pankreasu, slinivky břišní u desítek potkanů ​​(po indukci aloxanového diabetu, doprovázeného degradací pankreasu a smrtí zvířat na diabetes 1. typu v kontrolní skupi).

Laser a čtení informací o slinivce krysích mláďat

Ve stadiu nástupu smrti u zvířat, zvířata byla ozařována vlnovými informacemi čtenými speciálním laserem z metabolomu izolovaných pankreatických přípravků, které obsahovaly genetické informace o slinivce novorozených krysích mláďat genetické linie Vistar.

Sekundární modulované širokopásmové elektromagnetické záření

Informace byla ve formě sekundárního elektromagnetického pole laseru LGN-303. Obsahovala spintronickou složku spojenou s dynamickou polarizační modulací dvou ortogonálních optických režimů laserového záření.

Regenerace pankreasu je Precedent

Toto sekundární pole představuje modulované širokopásmové elektromagnetické záření (MBER). Jeho účinek na umírající krysy vedl k rychlé normalizaci jejich stavu a regeneraci pankreasu s úplnou normalizací biosyntézy glukózy.

Toto je precedent.

Superpozice kvantových stavů: materiál (gen) – vlna (pole MBER)

Popsané experimenty zahrnovaly následující výkonnostní funkce (Modulated Broadband Electromagnetic Radiation – MBER):

1. Nízkoenergetické MBER záření – zlomky milliwattů na frekvenci 80 kHz

2. Vzdálenost expozice – od metrů víc než 10 kilometrů

3. Adresovaný vliv na cílené spouštění regeneračních procesů v normální slinivce břišní

Tyto faktory a mnoho dalších genetických účinků MBER naznačuje, že genová bioaktivní manifestace MBER je aktem spintronické aktivity MBER. Hustota energie toku MBER je velmi nízká a kvadraticky klesá se vzdáleností od zdroje záření. Za další, Toronto jako velké město má velké záření v pozadí v pásmu kilohertzových rádiových vln.

Subtilní kvantové podrobnosti takového vzdáleného cíleného přenosu pracovní genetické informace však zůstávají předmětem výzkumu.

Teoretické práce

Publikovali se dvě teoretické práce s teoretickými fyziky, s I.V. Prangishvili a další [I.V. Prangishvili, P.P. Gariaev, G.G. Tertyshniy, V.V. Maksimenko, A.V. Mologin, E.A. Leonova, E.R. Muldashev. Spektroskopie emisí rádiových vln z lokalizovaných fotonů: kvantové nelokální bioinformační procesy. Sensors and systems, 2000, No. 9 https://mir.zavantag.com/jurnalistika/59678/index.html ] (СПЕКТРОСКОПИЯ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОТОНОВ: ВЫХОД НА КВАНТОВО-НЕЛОКАЛЬНЫЕ БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ)

A.A. Korneev [A.A. Korneev, P.P. Gariaev. Aspekty překladu genových vln, 2014. https://wavegenetics.org/en/researches/aspektyi-volnovoy-translyatsii-genov/].

Programování kmenových buněk se stalo precedenty

V roce 2012 se výsledky z Toronta reprodukovaly v ruském Nižním Novgorodu (Nizhniy Novgorod) při experimentech s N. Kokayou, které se staly základem pro obhajobu PhD.

Kromě těchto experimentů se získali dříve neznámá data o regeneraci zubů u psů a míchy u lidí. Ve všech těchto případech se použilo programování kmenových buněk pro regeneraci zubů a míchy. Tyto případy se oba staly precedenty.

Získání důkazů pomocí polymerové řetězové reakce PCR

Ve všech těchto pracích zůstal nevyřešen jeden problém: skutečně překládáme geny kvantovým způsobem, nebo se jen iniciuje reakce biosyntézy v genech biosystému přijímajícího MBER?

Bylo nutné získat přímý důkaz, že se pracuje s kvantovými ekvivalenty genů, které předpověděl A.G. Gurvich. Získaly se důkazy zavedením genu MBER do polymerázové řetězové reakce (PCR).

Dokázáno, že geny lze v systému PCR převést ze stavu vlny do stavu materiálu a naopak

V první fázi se do PCR zavedli MBER fragmenty plazmidové DNA o 547 bp. Poté se seřadil získaný produkt DNA a zjistilo se, že je z 99% je totožný s původní plazmidovou DNA 547.

Totéž se udělalo s MBER lidskými genovými buňkami pankreatu a seadili se výsledné produkty DNA. Zde se také ukázalo, že jsou na 98–99% totožné s původními geny.
Podařilo se tedy dokázat, že geny lze v systému PCR převést ze stavu vlny do stavu materiálu a naopak.

Geny převedeny na elektromagnetické pole

Superpozice vlnovo hmotného genu je možná za určitých podmínek: geny byly převedeny na elektromagnetické pole, které obsahovalo genetickou informaci foton-MBER ze živých buněk nebo z přípravků s DNA.

Fluktuace genu v čase

Další charakteristikou existence genů ve fyzickém poli (MBER) je jejich fluktuace v čase v systému PCR: kvantitativní výtěžky DNA plazmidu a genových produktů v systému PCR se mohou pohybovat od nuly do maxima. Předpokládá se, že tato kvantitativní fluktuace je projevem kvantové superpozice kvantových stavů: materiál (gen) – vlna (pole MBER).

Další výzkum

Existuje možnost, že se geny COVID-19 chovají stejným způsobem in vivo, což způsobuje nekonzistenci testů PCR na jeho přítomnost v těle infikované osoby. Stejný jev by mohl vysvětlovat vznikající a mizející vlny koronavirů během pandemie. Stručně řečeno, přichází další nekonečná oblast výzkumu souvisejícího s existencí materiálů kvantových forem, jako je DNA, geny a genomy. Před námi je spousta práce

P.P. Gariaev
Acad. of The Academy of Natural Sciences
Acad. of The Russian Academy of Medical and Technical Sciences
Acad. of The International Academy of Ecology and Life Safety

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

2 thoughts on “Kvantové Vědomí Lingvistického Vlnového Genomu – Díl 2

Napsat komentář