EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE VLNOVÉ IMUNITY

Tolerance vůči Toxickým Účinkům Hydrazinu s použitím Elektromagnetických Polí

Mnoho vědců ve svých pracích poukazuje na riziko znečištění životního prostředí hydrazinem, které má negativní dopad na lidské zdraví a na ekologii. Naše současná studie ukazuje základní možnost vývoje technologie, která umožňuje biosystémům vyvinout toleranci vůči toxickým účinkům hydrazinu použitím elektromagnetických polí. Než Gariaevova skupina začala pracovat tímto směrem, provedla několik experimentů s primárním modelem s alloxanem. Alloxan je cytotoxické činidlo, které ovlivňuje hlavně beta-buňky pankreatu a způsobuje cukrovku 1. typu (DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy).

MBER Modulované Zdravou Frekvencí Slinivky Regenerovala Pankreatické Tkáně

V experimentální práci [Gariaev et al., 2007 (a)] bylo zjištěno, že modulované širokopásmové elektromagnetické záření (MBER – Modulated Broadband Electromagnetic Radiation) generované helium-neonovým laserem a modulované informací zdravé slinivky břišní a sleziny ovlivňuje průběh experimentálního diabetu u krysy vyvolané intraperitoneální injekcí aloxanu v dávce 200 mg / kg tělesné hmotnosti zvířete. Expozice MBER vedla ke zvýšení délky života, normalizaci hladin glukózy v krvi a usnadnění regenerace pankreatické tkáně u zvířat v experimentálních skupinách ve srovnání s kontrolou.

Širokopásmové Elektromagnetické Záření a Indukovaná Rezistence

Cílem této práce je posoudit účinek indukované rezistence zvířat na aloxan za podmínek předběžného ošetření MBER. K tomuto účelu byl použit speciální laser se vzájemně propojenými doplňkovými ortogonálními polarizacemi světelného paprsku. Generování BER (broadband electromagnetic radiation – širokopásmové elektromagnetické záření) bylo prováděno v souladu s programem interferometru Fabryho-Perota, kde operační laserový paprsek několikrát prošel tenkými čerstvě připravenými částmi pankreasu a sleziny od zdravé novorozené krysy. Přípravky konkrétně modulují laserový paprsek tak, že systém odhalil následující schopnosti:

  1. BER, který je emitován z intervalu výboje He-Ne laseru, je vyztužen;
  2. BER je parametricky spojen s laserovým paprskem modulovaným přípravkem a ve výsledku se stává vysoce biologicky aktivní;
  3. Biologické účinky lze pozorovat na relativně velkých vzdálenostech od zdroje BER
  4. Probíhá elektromagnetický přenos direktivních geneticko-metabolických informací od dárce biologického objektu k příjemci biologického materiálu. V tomto případě je nosičem informací MBER (modulované širokopásmové elektromagnetické záření).

Biostruktury, které lze sondovat laserovým paprskem v daném systému, jsou: živé a / nebo kvazi-živé organismy, například bakterie, viry a aktivní orgány a tkáně, metabolity a abiogenní látky (výrobek vyrobený z forem života).

více na wavegenetics.org nebo v knize Peter Gariaev – Quantum Consciousness of the Linguistic – Wave Genome – Theory and Practice strana 155-156 …

Vlnová Imunita a COVID

Spintronické spektrum a kvantová vakcínaCovid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě nebo POKUSÍME SE UDĚLAT NĚCO S CORONAVIREM JINAK – DOKUD NENÍ POZDĚ

Zdroje

Tolerance vůči Toxickým Účinkům Hydrazinu s použitím Elektromagnetických PolíMBER Modulované Zdravou Frekvencí Slinivky Regenerovala Pankreatické TkáněŠirokopásmové Elektromagnetické Záření a Indukovaná Rezistence

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN