Genetika – Geometrie DNA – část 3 – Symetrie DNA Šroubovice – Genetický Kód se Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů jako Foton

V tomto článku budeme pokračovat v diskusi o geometrii DNA. V předchozím článku jsme viděli důležitost pětiúhelníku a myšlenku, že dvojitá šroubovice DNA se skládá ze skládaných dvanástistěnů, které rotují podél molekuly. Dvanáctistěn může být také reprezentován jako spirálovité kostky, kostka může být zapsána do dvanáctistěnu. Nyní se blíže podíváme na práci doktora Marka Whitea, který potvrdí zkoumání o molekule DNA sestávající z dvanáctistěnu.

Dvanáctistěn – Patří mezi mnohostěny, speciálně mezi platónská tělesa.

Neúplný Standardní DNA Model založený na Proteinech

Následující informace jsou převzaty z G-Ball Dr. New Whiteové, Nové ikony pro kodonovou symetrii a genetický kód z roku 2007 (New Icon for Codon Symmetry and the Genetic Code, from 2007). – Dr. Mark White, MD

„Standardní tabulka kodonů selhala jako ikona genetického kódu. Nedokáže zachytit základní strukturu a funkci skutečného přírodního kódu syntézy proteinů. “ “Je to malý a prokazatelně neúplný soubor dat, který je pouze uspořádán libovolnou strukturou samotné tabulky.” Dělá to tak, že pouze podporuje a zesiluje falešný model zhroucené molekulární informace, a proto nedokáže předpovědět ani vysvětlit konečnou tvorbu jakékoli proteinové struktury. “ – Dr. Mark White, MD

Symetrie DNA Šroubovice

Osvícený pohled na molekulární informace ukazuje, že dvojitá šroubovice a genetický kód ve skutečnosti sdílejí symetrii mnoha různými a důležitými způsoby (Genetika – Geometrie DNA – část 1).

Symetrie Organizuje překlad Genetického Kódu

Základní zákony univerzální symetrie organizují zázračný systém molekulární translace zapojený do genetického kódu. Harmonické kony stavby světa působící po dlouhou dobu, neustále na tyto složité sady samoorganizovaných molekul, aby nám nakonec poskytly tento nádherný pohled na život, který dnes nalézáme prakticky v každé živé buňce. “ 2

Neúplný pohled na DNA je hluboce zakořeněný

Náš současný většinový neúplný pohled na DNA je nyní hluboce zakořeněný a byl zcela odvozeny z falešného „jednorozměrného“ modelu genetického kódu. V našich dnešních myslích lze tímto kódem přeložit pouze jednu dimenzi „kolineárních“ molekulárních informací. Informace přecházejí z nukleotidové sekvence do aminokyselinové sekvence pouze v jedné formě a poté tato jediná dimenze informací údajně pokračuje záhadně definováním plně vytvořeného proteinu. “3

Struktura Kodonu G-Ball

Tabulka kodonů je mapa. Mapuje sadu kodonů na sadu aminokyselin. “Kodony jsou vyrobeny z nukleotidů a nukleotidy ukazují základní symetrii.” V tomto přirozeném systému překladu hraje symetrie zjevně hlavní roli. Symetrie je dobrým místem, kde začít při definování jednotlivých komponent v modelu tohoto systému. “

Symetrie Kodonů, Nukleotidů a Aminokyselin

“Začneme zde se symetrií nukleotidů a poté přidáme přirozenou symetrii kodonů a zjevnou symetrii nalezenou ve standardní sadě aminokyselin. “

Sada 64 Kodonů

“Konvenčně bylo okamžitě zaznamenáno, že v DNA jsou přesně čtyři nukleotidy a že tyto čtyři jsou pouze kombinovány v sekvencích tří po sobě jdoucích nukleotidů, aby vytvořily sadu šedesáti čtyř kodonů (4 x 4 x 4 = 64 ). To je v tomto kontextu zpětné myšlení. Protože to zjednodušuje definici symetrie jakékoli sady pouze na zkoumání její celkové velikosti.“

Všechny Kodony se vždy Navzájem Informují

“Ne všechny kodony jsou stejné, ale všechny kodony se vždy navzájem informují.” Žádný kodon nikdy nemá žádný význam mimo kontext všech ostatních kodonů. Kodonový systém [G-ball] je obzvláště symetrický v tom smyslu, že efektivně balí symetrii kodonu do souvislého vzoru v kontextu symetrie DNA.”

Genetický Kód se Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů

To naznačuje, že se genetický kód organizuje do tvaru čtyřstěnů, které se pak spojují do tvaru sférického dvanáctistěnu (dodecahedron] nebo dvacetistěnu ikosaedr. Tento tvar také zahrnuje krychli, protože v dvanáctistěnu je pět do sebe zapadajících kostek; “Proto existuje 120 odlišných transformací jednoho čtyřstěnu v bodech dvanáctistěnu (2 x 5 x 12 = 120).”

Čtyřstěn – Pravidelný čtyřstěn patří mezi platónská tělesa.

Geometrie reprezentuje Aminokyseliny v DNA

20 okrajů dvanáctistěnu nebo 20 trojúhelníkových ploch dvacetistěnu lze použít k reprezentaci 20 standardních aminokyselin v DNA.

Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří 20 stejných rovnostranných trojúhelníků. Má 12 rohů a 30 hran.
Patří mezi mnohostěny, speciálně mezi takzvaná platónská tělesa.

Aminokyselinám jsou pak přiřazena místa v geometrii podle jejich afinity k vodě. “[Afinita k vodě] je jen jednou z mnoha vlastností, které jsme si mohli vybrat, ale je to prokazatelně důležitá vlastnost, když se aminokyseliny spojují v sekvencích za vzniku peptidových vazeb a nakonec se stávají proteiny.” Podívejte se na obrázek G-Ball dr. Whitea níže. Podívejte se také, jak mapoval 20 aminokyselin na dvanáctistěn. To ukazuje, jak každá aminokyselina do sebe zapadá způsobem, který mainstreamová věda nedokázala vysvětlit. Vše závisí na pětiúhelnících a dvanáctistěnu. Geometrie velmi úzce souvisí s vlnovou genetikou.

G-Ball na pochopení přírodního Fenoménu

“Pokud někdo chce pouze pohodlný způsob, jak reprezentovat jedinou dimenzi molekulární informace, pak je opravdu těžké porazit standardní kodonovou tabulku.” Pokud však má člověk zájem komunikovat základní rysy mnohem rozsáhlejšího konceptu, má-li zájem o rozjímání a porozumění složitější logice a struktuře za větším a zdánlivě nepochopitelně složitým přírodním fenoménem, pak neexistuje lepší způsob, než začít s G-ballem. Ve všech racionálních srovnání je lepší než jakákoli standardní tabulka kodonů. Dokonale symetrická ikona je jasnou a koherentní cestou k osvícenějšímu a užitečnějšímu modelu molekulární informace a genetického překladu.“

Tato „teorie dokonalého kódu“ od Dr. Whitea velmi harmonicky zapadá do nového vědeckého paradigmatu založeného na vlnových, jazykových a holografických vlastnosti DNA.

Genetický kód je Vícerozměrný, Nelineární, Symetrický

 • Genetický kód je vícerozměrný, nelineární, symetrický a rychle se vyvíjí.
 • To odpovídá dynamické více dimenzionální realitě v ustáleném stavu, která se podílí na neustálém tvoření. Je v souladu s pravidly krystalografie (crystallography – uspořádání atomů na základě vln), jak by tomu bylo ve vesmíru složeném z tekutého „tekutého krystalu“ (nebo-li vlnovému) éteru.
 • Je postaven na základech platónské pevné geometrie – v tomto případě čtyřstěnu a dvanáctistěnu. To je v souladu s naším vesmírem, který je postaven na neviditelné fraktálně-holografické geometrii vytvořené interferenčními vzory vln.

Nové Paradigma DNA je v souladu Důkazy a Experimenty

Toto paradigma genetického kódu je navíc v souladu se všemi pozorovatelnými důkazy a není omezeno omezujícím dogmatem standardního modelu. Je zábavné sledovat, jak přesně tato situace odráží standardní modelové dogma, které je v současnosti v mainstreamové fyzice přijímáno jako pravda.

Je potřeba Změnit Výuku DNA

Jak Dr. White poznamenává na svých webových stránkách: „Moje myšlenky již byly v té či oné formě vyučovány na střední škole, na vysoké škole a na postgraduální úrovni. Bohužel v současné době neexistuje snadný způsob, jak uchopit a sdělit koncept komplexního, nelineárního, vícerozměrného genetického kódu. Naopak, naučit se chybný lineární model je příliš snadné. Jakmile je člověk připraven přijmout fakt, že genetický kódu nerozumíme dostatečně, musí hledat způsoby, jak mu lépe porozumět a podívat se na nové paradigma, tedy na vlnovou genetiku.

Čtyřstěn má tvar Fotonu, vše ve Fyzické Realitě se Skládá z Fotonů (Etér)

Dr. White také poukazuje na význam čtyřstěnu ve struktuře DNA. Pamatujte si, že čtyřstěn (hvězdicový čtyřstěn – čtyřstěn a jeho dvojník) má tvar fotonu a veškerá DNA (a vše ve fyzické realitě) se skládá z fotonů.

“Pokud prozkoumáme vztah mezi množinou bodů, kterou je čtyřstěn, a množinou bodů, která je dvanáctistěnem, všimneme si několika věcí.”

 • Za prvé, každá sada bodů, které tvoří čtyřstěny, lze nalézt ve dvanáctistěnu.
 • Za druhé, v rámci jednoho dvanáctistěnu je vždy sada pěti bodů, které jsou čtyřstěny a nesdílejí mezi sebou žádné body.
 • Zatřetí, každá sada bodů, která je čtyřstěnem, má také duál, který se také nachází ve stejném dvanáctistěnu.
 • Začtvrté, pět čtyřstěnů a jejich duály spolu sdílí přesně dva body. Toto je vysoce technický způsob, jak říci, že dva čtyřstěny vytvoří kostku a pět kostek dvanáctistěn. “

„Kdykoli uvidíme genetický kód, měli bychom přemýšlet o dodekaedrálním jazyce, protože koneckonců je genetický kód dodekaedrálním jazykem.“

Mark White

„Zlatý poměr je to, co dělá pole DNA elektricky dostředivé“.

Dan Winter

Primární funkcí DNA je Produkce Elektrického Pole

„Primární funkcí DNA je produkce koherentního (implozivního) elektrického pole! Jak neuvěřitelně arogantní a dětinské a urážlivé je, když si představíme DNA, že je hloupá „drobná hračka“ pro spojování bílkovin místo elektricky samoorganizující se ‚oduševnělé‘ inteligentní bytosti. “ Všimněte si Dan Winter ilustrace níže a jeji shody s ilustracemi doktora Whitea výše.

 1. White, Mark, The G-Ball, a New Icon for Codon Symmetry and the Genetic Code, Rafiki, Inc,2007, http://www.codefun.com/
 2. ibid.
 3. The G-Ball, a New Icon for Codon Symmetry and the Genetic Code
 4. Article 170: Genetics – The Geometry of DNA – Part 3 – Dr. Mark White
 5. We were Tortured, Drugged & Bugged! Targeting, Gang-Stalking, Covert Drugging, HUMAN EXPERIMENTATION, Morgellons Microwaves, Energetic, Entomological, and Genetic weapons, the silent warfare of Mind Control in America & abroad. Illuminating darkness: By Timothy Trespas, innocent human victims of the New World Order.
 6. Article 169: Genetics – The Geometry of DNA – Part 2 – Phi & Mark Curtis

Symetrie DNA Šroubovice, Kodonů, Nukleotidů a Aminokyselin – Symetrie Organizuje překlad Genetického Kódu – Genetický Kód se Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů – G-Ball na pochopení přírodního Fenoménu – Genetický kód je Vícerozměrný – Čtyřstěn má tvar Fotonu, vše ve Fyzické Realitě se Skládá z Fotonů – Primární funkcí DNA je Produkne Elektrického Pole

Nové Paradigma DNA je v souladu Důkazy a Experimenty – Neúplný pohled na DNA je hluboce zakořeněný – Je potřeba Změnit Výuku DNA – Čtyřstěn má tvar Fotonu, vše ve Fyzické Realitě se Skládá z Fotonů (Etér) – Struktura Kodonu G-Ball – G-Ball na pochopení přírodního Fenoménu – Všechny Kodony se vždy Navzájem Informují – Vlnová Genetika – Genetický kód je Vícerozměrný, Nelineární, Symetrický

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

4 thoughts on “Genetika – Geometrie DNA – část 3 – Symetrie DNA Šroubovice – Genetický Kód se Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů jako Foton

Napsat komentář