Genomy Mnohobuněčných Organismů Jsou Kvantově Nelokální

Kvantová Nelokalita je Synonymem pro Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) Paradox

Kvantové objekty mohou být reprezentovány dvojicí zapletených fotonů. Během jejich oddělení odhalují určitou podobnost informačního spojení (nebo zapletení). Navíc lze kvantový stav (například polarizaci nebo spin) jednoho fotonu, okamžitě přenést na jiný foton, který se stane analogem prvního fotonu a poté se zhroutí, zmizí a naopak. Mezi fotony může být nějaká vzdálenost. Tato událost se pojmenovala Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) Paradox. Pojem „Kvantová Nelokalita“ je synonymem tohoto jevu.

Einstein nevěděl o Složité Struktuře Času, o Fraktálnosti Času

Zdá se, že paradox porušuje princip kauzality. V tomto paradoxu příčina a důsledek nejsou odděleny časem. V tomto paradoxu nevidíme lineární sekvencování událostí pomocí času. Einstein nevěděl o složité struktuře času, o jeho fraktálnosti. Rozpor Einsteinovy teorie se skutečnou fyzickou realitou přetrvával asi 30 let.

Zapletený Stav Elementárních Částic řeší Materiálově Vlnový Duální Stav Kvantových Objektů

Hlavním principem kvantové mechaniky je duální stav, tedy kvantový objekt je současně materiál a současně vlna. Tento princip nejistoty navrhl Heisenberg. Tento princip nejistoty říká, že je nemožné správně měřit vlastnosti fotonu jako vlny a zároveň jako elementární částice. Nyní, po objevení „zapleteného“ stavu elementárních částic, to už není problém.

„Zapletení“ je základní Základna pro přenos Genetiky

„Zapletení“ je základní základnou pro přenos genetických (a mentálních) informací mezi organismy, což lze považovat za kontinuum elementárních částic, kde vlastnosti na makroúrovni opakují vlastnosti na mikroúrovni. V tomto zapleteném stavu jsou obě částice součástí stejného kvantového systému, takže vše, co uděláte s jednou z nich, předvídatelně ovlivní další.

Experiment Kvantové Teleportace

Kvantová teleportace – přenos a rekonstrukce stavu kvantového systému na libovolnou vzdálenost – je demonstrována experimentálně. Počáteční foton C nese polarizaci, (spin). Mám dvojici zapletených fotonů A,B. Foton A, C podrobím měření tak, aby foton B zapleteného páru získal polarizaci počátečního fotonu C. Foton B může být libovolně daleko od původního A fotonu. Kvantová teleportace je zásadní složkou kvantových výpočetních sítí.

Pokusy vedly ke Konstrukci Kvantových Optických Počítačů

Experimentální provedení EPR-Paradoxu vyžadovalo koexistenci tří fotonů. Tento experiment provedli dvě výzkumné skupiny, jedna ve Vídni pod vedením Antona Zeilingera a další skupina v Římě pod vedením Francesca De Martiniho. Pokusy Zeilngerovy skupiny [Bouwmeester et al, 1997] prokázaly, že principy EPR jsou prakticky proveditelné pro přenos polarizačních stavů optickými vlákny mezi dvěma fotony pomocí třetího fotonu i na velké vzdálenosti. Od tohoto objevu přední země diskutují o výkonných programech pro použití tohoto efektu pro vytváření kvantových optických počítačů s fotony jako nosiči informací. Rychlost a výkon zpracování těchto počítačů by byly tisíckrát vyšší než u stávajících počítačů.

Jazykové Vlnové Interakce Nestatistické povahy je Telepatie

Mezi prostorově oddělenými biosystémy, existují „nefyzické“ interkomunikační jazykové interakce nestatistické povahy, tedy TELEPATIE. Vlnová operace chromozomů vysvětluje, jak vlnové tak sémantické vektory dědičného aparátu řídící organizaci časoprostorové struktury vyšších biosystémů. Takové vektory zahrnují mechanismy holografické paměti chromozomálního kontinua a kvazi řečové mechanismy DNA-RNA-proteinové konstrukce.

Nelokalita Genomu ve svých Holografických Funkcích

Zde se čtení a skenování genomového biopočítače provádí pomocí endogenního laserového záření a excitací solitonových genových struktur. Nelokalita genomu (kódování a vyzařování genové informace chromozomálního kontinua) je již předem naprogramována ve svých holografických funkcích. Tato informace je distribuována v genomu ve formě hologramu a / nebo kvazi-hologramu a současně ve formě fraktálu.

Jazykově podobné Vlnové Fronty jako Direktivní Vektory pro Generování Formy

Když se genové hologramy „čtou“ vlnovým způsobem, vyzařuje hmota chromozomů lingvistické vlnové fronty jako direktivní vektory pro morfogenezi (generování formy). To je nezbytné pro udržení stabilní časoprostorové struktury biosystému. Za tímto účelem generuje genom krok za krokem vrstvu po vrstvě „ideální“ (vlnový) model.

Pokud se tento mechanismus použije, pak je jasné, proč strategické jazykové biomolekuly – nukleové kyseliny a proteiny – mají složky L-izomeru, šroubovicové zákruty, a proto výrazné schopnosti optické rotační disperze, cirkulárního dichroismu a dvojlomnosti.

Více v Peter Gariaev – Quantum Consciousness of the Linguistic – Wave Genome – Theory and Practice strana 83-85

Zdroje

Kvantová Nelokalita je Synonymem pro Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) Paradox – Einstein nevěděl o Složité Struktuře Času, o Fraktálnosti Času – Zapletený Stav Elementárních Částic řeší Materiálově Vlnový Duální Stav Kvantových Objektů – „Zapletení“ je základní Základna pro přenos Genetiky – Experiment Kvantové Teleportace – Pokusy vedly ke Konstrukci Kvantových Optických Počítačů – Jazykové Vlnové Interakce Nestatistické povahy je Telepatie – Nelokalita Genomu ve svých Holografických Funkcích – Jazykově podobné Vlnové Fronty jako Direktivní Vektory pro Generování Formy

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?